1.1 Shop2dive levert alleen binnen Nederland.
1.2 Shop2dive verkoopt alleen aan personen die hun volledige naw gegevens opgeven (naam, verzendadres, geen postbus, e-mailadres en telefoonnummer).
1.3 Shop2dive is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 02077776.


2.1 Na het kiezen van de producten kunt u overgaan tot het plaatsen van een bestelling. Op de pagina met de uitgezochte producten kun u nog een aanpassing maken in de benodigde hoeveelheden of een product wissen.
2.2 Kies dan voor 'Ga naar de kassa'. Vanaf dit moment wordt de site beveiligd d.mv. SSL. Alle gegevens worden nu gecodeerd en zijn onleesbaar voor de buitenwereld.
2.3 Na het versturen van uw bestelling ontvangt u een bevestiging e-mail.
2.4 U kunt na deze bestelling de status van uw bestelling volgen als u zich persoonlijk heeft aangemeld.
2.5 Uw bestelling wordt dezelfde dag nog verwerkt, of de eerst volgende werkdag. Wanneer uw bestelling wordt verstuurd krijgt u een e-mailtje van Shop2dive.
2.6 Bij de geleverde producten zit een pakbon met daarop vermeld de bestelde producten. Bewaar deze bon! Samen met de 2 eerder genoemde e-mails is deze bon het bewijs van bestelling en aflevering.


3.1 Alle prijzen worden vermeld in euro's en zijn inclusief 21% BTW.
3.2 Betaling onder rembours. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betaling.
3.3 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die shop2dive als gevolg van de niet nakomingen door de koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
3.4 In geval van niet-tijdig betaling is shop2dive bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) leveringen op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.


4.1 Shop2dive neemt alle mogelijke maatregelen om de in formatie die u ons stuurt te beschermen. We gebruiken Secured Socket Layer (SSL) voor de verwerking van de bestellingen waardoor de informatie gecodeerd wordt verzonden.
4.2 Shop2dive is zich er volledig van bewust dat je vertrouwelijke informatie naar ons stuurt. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend alleen gebruikt voor het verwerken van uw bestelling.
4.3 Shop2dive zal op geen enkele manier uw gegevens doorspelen aan andere bedrijven of organisaties.
4.4 Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met het verzamelen en interngebruiken van uw gegevens door Shop2dive, zoals vermeld in artikel 4.2.


5.1 Op de Internetsite aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als absolute termijn. shop2dive is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet in voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 shop2dive zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van shop2dive. De eigendom gaat over bij aflevering.
5.4 shop2dive is gerechtigd de bestelling in gedeelten af te leveren. De extra kosten van de nalevering worden door shop2dive gedragen.


6.1. Voor vragen over uw bestelling, kunt u een e-mail sturen naar info@shop2dive.com. of bellen naar 0598 38 06 88. Vergeet niet uw bestelnummer te vermelden.
6.2. Voor commentaar en suggesties kun u een e-mail sturen naar info@shop2dive.com . Wij kunnen niet alle e-mail beantwoorden, wel zullen we uw suggesties bekijken en overwegen.


7.1 Shop2dive levert alle producten met fabrieksgarantie (minimaal 1jaar). Indien u meer informatie wilt over garantie bij een bestelling e-mail dan naar info@shop2dive.com .


8.1. U meldt het defecte of niet complete product aan bij Shop2dive. Dit kunt u doen door middel een e-mail, brief of telefoon. Onder vermelding van uw klantennummer en uw bestelnummer.
8.2. Na ontvangst van uw klacht nemen wij uw aanvraag in behandeling. Wij streven er naar om u uiterlijk de volgende werkdag een formulier met daarop het retournummer te mailen. Vervolgens kunt u het product terugsturen.
8.3. is heel belangrijk dat u het product compleet, in de originele verpakking terugstuurt. Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport. Tenzij anders vermeld, dient een afgedrukte kopie van de retourbevestiging (via e-mail door Shop2dive naar u gestuurd) te zijn bijgevoegd. Vervolgens kunt u het opsturen naar:
Shop2dive Bv
8.4. Indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, vervalt de garantie. Indien het product onzorgvuldig is verpakt kunnen kosten voor her verpakking en reparatie worden doorberekend. Indien de fout aan onze kant ligt (niet compleet artikel of niet werkend) zijn de kosten van verzending voor onze rekening. In overige gevallen zijn de kosten voor verzending, voor uw rekening. U bent dan zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens transport naar ons magazijn. Dit kan niet worden verhaald op onze transportverzekering.
8.5. Na ontvangst van een door u verzonden product sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. Wij behouden ons het recht voor alle aangeboden producten te laten controleren om te bepalen of de klacht-/storingsmelding terecht is. Indien de opgegeven klacht/storing niet wordt geconstateerd, worden onderzoekskosten ad. € 35,00 in rekening gebracht, eventueel vermeerderd met de kosten die door derde partijen aan ons worden berekend.
8.6. En hoe lang moet ik dan wachten? Dat hangt af van de situatie. Er zijn 3 varianten:
8.6.1. Wanneer en product binnen 3 weken na onze factuur datum defect raakt, wordt bij acceptatie direct een nieuw product opgestuurd. Mocht het product echter niet in aanmerking komen voor deze regeling, wordt automatisch de normale garantieprocedure van kracht. Dit geldt ook voor producten waarvoor de fabrikant geen BBA-regeling kent. Let op! Indien u een nieuw product besteld voordat het defecte product als BBA is geaccepteerd doet u dit op eigen risico.
8.6.2. De artikelen vertonen defecten binnen de garantieperiode
Wij hanteren voor al onze producten de fabrieksgarantie vanaf het tijdstip van onze aflevering. Binnen deze periode nemen wij alle kosten van de garantieafhandeling op ons. Geretourneerde producten worden door de fabrikant gerepareerd. Bepaalde defecte producten worden direct omgeruild, zonder dat wij kosten in rekening brengen. De doorlooptijd bedraagt 3 weken, te berekenen vanaf de dag dat wij het product van u in ontvangst hebben genomen.
8.6.3. De artikelen vertonen defecten buiten de garantieperiode
Deze afhandeling geldt voor producten die buiten de garantietermijn van de fabrikant vallen, niet bij ons aangekocht zijn of buiten garantie vallen wegens onzorgvuldig gebruik of onzorgvuldige verpakking voor transport naar ons. Vooraf worden alle kosten door middel van een schriftelijke prijsopgave voor akkoord aan u voorgelegd. Bij het niet akkoord gaan van de prijsopgave worden onderzoekskosten ad. ? 35,00 doorberekend, eventueel vermeerderd met de kosten die door derde partijen aan ons worden berekend. Ook hier bedraagt de doorlooptijd 3 weken, te berekenen vanaf de dag dat wij het product van u in ontvangst hebben genomen.


9.1. Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven werkdagen na aflevering van het product in kwestie.
9.2 Indien de Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Shop2dive zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de koper aan Shop2dive betaalde. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper.


10.1 In geval van overmacht is Shop2dive niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


11.1 Shop2dive kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
11.2 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van shop2dive ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.


12.1 U heeft recht om het product binnen 14 dagen te retourneren. U kunt dit aanmelden via de bestelling, of kunt u een e-mail sturen naar info@shop2dive.com. of bellen naar 0598 38 06 88. Vergeet niet uw bestelnummer te vermelden.


13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Shop2dive en de koper is Nederlands recht van toepassing